Ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων συνδέεται με το σωματικό λίπος και όχι με το σωματικό βάρος στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Home/Έρευνες/Ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων συνδέεται με το σωματικό λίπος και όχι με το σωματικό βάρος στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων συνδέεται με το σωματικό λίπος και όχι με το σωματικό βάρος στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, η σύσταση του σώματος και συγκεκριμένα το σωματικό λίπος αποτελεί δείκτη με μεγαλύτερη αξιοπιστία για την εκτίμηση του κίνδυνου εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων συγκριτικά με το δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ).

Οι καρδιακές παθήσεις είναι μια σημαντική αιτία θανάτου παγκοσμίως και η παχυσαρκία αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για την αυξημένη συχνότητά τους.

Στην κλινική πράξη ο ΔΜΣ χρησιμοποιείται ως δείκτης αξιολόγησης της παχυσαρκίας και παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων.

Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια, έχει αποδειχθεί αναξιόπιστο μέσο για την αξιολόγηση της σύστασης του σώματος, καθώς δεν μπορεί να εκτιμήσει την άλιπη μυϊκή μάζα και τον λιπώδη ιστό.

Σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν από  10,251 ενήλικες που συμμετείχαν στη μελέτη ACCORD, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη  τύπου 2 που είχαν υψηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους, είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων, σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν μικρότερο ποσοστό ανεξαρτήτως του ΔΜΣ τους.

Δύο ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ίδιο ΔΜΣ αλλά διαφορετική σύσταση σώματος, δηλαδή διαφορετική αναλογία άλιπης μυϊκής μάζας/λιπώδη ιστό,  εμφανίζουν διαφορετικό βαθμό κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου.

Φαίνεται λοιπόν πως για τους ασθενείς με νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται την παχυσαρκία, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2,  η χρήση του ΔΜΣ δεν επαρκεί για τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων και η ανάλυση σύσταση του σώματος θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνεται υπόψη κατά την κλινική εξέταση και αξιολόγηση του ασθενή ανεξαρτήτως του σωματικού βάρους του ασθενή.

Πηγή:
Xing Z, Tang L, Chen J, Pei J, Chen P, Fang Z, et al. Association of predicted lean body mass and fat mass with cardiovascular events in patients with type 2 diabetes mellitus. CMAJ. 2019 Sep 23;191(38):E1042–8.